UDIMS texture cho Blender

UDIMS là phương pháp sử dụng nhiều file texture trong một material
image
Trước đây trong blender cũng có thể load texture UDIMS bằng cách dịch chuyển UV sang một khoảng đúng bằng kích thước file texture. Nhưng sẽ gặp khó khăn tròn việc vẽ texture. Khi muốn vẽ cùng lúc nhiều file texture thì không được. Mặc định trong Blender, mỗi lần chỉ vẽ được trên 1 file texture.
Đây là giải pháp để sử dụng UDIMS và vẽ cùng lúc trên nhiều file

Download