Tủ kệ - ghép vào cảnh nhanh với blender

Sản phẩm thực tế - làm kệ tạp chí


Ảnh hiện trạng

Tốc kí kích thước :smiley: (phác sĩ kkkk)


Lên sản phẩm

Phối vào ảnh hiện trạng (sử dụng fspy) và shadowcatcher, composite trực tiếp với blender. Và cuối cùng là làm bản vẽ kích thước gửi đến khách hàng. Mỗi ngày một việc nhỏ, mang blender đến và tạo niềm tin cho nhiều khách hàng. !!!
4 Likes