Tạo nhanh chóng 5 loại map từ Gimp

Đây là 1 Plugin được thêm vào Gimp cho ra 5 loại map từ 1 bức ảnh, được chỉ đẫn bởi 1 video trên youtube https://www.youtube.com/watch?v=VSB1XpoBHwM&index=4&t=1229s&list=PLFSIsPc6YkkMsxDJh0Ib4656lXk66GuER

  • Gõ vào thanh world wide web hay nhấn vào link http://registry.gimp.org/node/28638

  • Sau khi trang web mở lên, kéo xuống cuối trang và nhấn vào nơi đc đánh dấu.

  • Trong Zip file chứa 2 file InsaneBump.exe và mingwm10.dll

  • Trong video chỉ dẫn là copy và past 2 file này vào đường dẫn thư mục như hình bên dưới.

  • Nhưng dường dẫn thư mục của tôi là (hình bên dưới):

  • Bước tiếp theo là -> nếu đang mở Gimp thì tắt mở lại Gimp. Bạn sẽ thấy plugin InsanMap ở trong mục Filters -> Map

-Sau khi hoàn thành bức ảnh. Nhấn vào Filters -> Map -> InsanBump để tạo ra 5 loại map từ bức ảnh.

  • Sau khi đã điều chỉnh, chọn từ 5 mục (normal, low, medium, high, super) thích hợp với ý mình. Nhấn Execute (hình bên dưới) 5 loại map sẽ đc chuyển về thư mục của bức ảnh gốc.

KeoXuongCuoi_NhanVaoDay_7

THE END.

10 Likes