Tangent Animation mở mã nguồn hdCycles (Cycles Hydra Delegate)


Mục tiêu của hdCycles là render 1 cảnh USD (Universal Scene Description) với Cycles
Bên dưới là houdini FX render với Cycles


Tangent Animation là stuodio tạo ra “Next Gen” Sử dụng Blender là công cụ chính, Houdini cho FX và render bằng cycles.