Tài liệu nhập môn blender - dành cho người dùng mới

Bộ tài liệu này gồm 10 bài giới thiệu cơ bản, khái quát về Blender để người dùng có cái nhìn toàn diện cũng như có nhưng kỹ năng bước đầu để đễ dàng cho việc học những kiến thức chuyên sâu hơn.
Tài liệu phù hợp với những người chưa từng học 3D

Nhóm hỗ trợ
BlenderVN Training - Group Blender cho người mới
Blender VN - Group Blender chuyên nghiệp
BlenderVN Training - Học Blender Online
Discord
Youtube

Bài 1 - Giao diện và các thao tác cơ bản
Bài 2 - Chỉnh sửa đối tượng
Bài 3 - Modifier
Bài 4 - UV-Unwrap, Textures và Material
Bài 5 - Chiếu sáng - Lighting
Bài 6 - Camera và Rendering
Bài 7 - Rigging và Animation
Bài 8 - Hệ thống vật lý
Bài 9 - Hệ thống hạt
Bài 10 - Sculpting - Điêu khắc

2 Likes

Bài 1 - Giao diện và các thao tác cơ bản

00:00:23 - Tải và cài đặt
00:01:34 - Giao diện
00:13:03 - Điều khiển vùng nhìn
00:17:47 - Các đối tượng cơ bản
00:26:52 - Công cụ chọn
00:32:15 - Di chuyển, Xuay và Tăng giảm kích thước
00:40:38 - Chế độ hiển thị
00:42:29 - Collection
00:46:15 - Liên kết file và lấy đối tượng từ file khác
00:52:38 - Thiết lập cá nhân

Bài tập


00:00:59 Phần 1 Dựng căn phòng
00:14:21 Phần 2 Dựng ngôi nhà gỗ
Download Thư viện Bàn ghế
1 Like

Bài 2 - Chỉnh sửa đối tượng

00:00:11 - Toolbar
00:16:49 - Menu chuột phải và Ctrl V, Ctrl E, Ctrl F
00:23:10 - Pivot Point
00:25:57 - Snapping và Automatic Merge
00:29:06 - Proportional Editmode
00:30:39 - Gizmos

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 3

Hình tham khảo Download

1 Like

Bài 3 - Modifier

00:00:15 - Mirror
00:04:42 - Subdivision surface
00:06:01 - Array
00:07:45 - Curve
00:16:23 - Boolean
00:22:28 - Lattice
00:25:29 - Solidify
00:27:44 - Bevel
00:29:41 - Screw
00:31:20 - Simple Deform
00:33:32 - Shrinkwrap

Bài tập 1

Bài tập 2


Hình tham khảo Download
1 Like

Bài 4 - UV-Unwrap, Textures và Material

00:00:21 - Giới thiệu về UV và Textures, material
00:03:28 - Unwraping
00:18:12 - Textures Painting
00:30:31 - Một vài material cơ bản

Bài tập 1

Hình tham khảo Download

1 Like

Bài 5 - Chiếu sáng - Lighting


00:00:17 - Nguồn sáng
00:09:29 - Thiết lập môi trường

Bài tập 1


Bài tập 2

Bài tập 3
1 Like

Bài 6 - Camera và Rendering

00:00:24 - Camera
00:11:22 - Render với Eevee
00:38:24 - Render với Cycles
00:46:40 - Thiết lập xuất file

Bài tập 1

Bài tập 2

1 Like

Bài 7 - Rigging và Animation

00:00:16 - Rigging
00:21:54 - Key frame
00:24:08 - Timeline và Dope Sheet
00:29:04 - Graph Editor

Bài tập 1

1 Like

Bài 8 - Hệ thống vật lý

00:00:16 - Cloth và Collision
00:05:15 - Force Field
00:09:45 - Fluid
00:21:54 - Smoke

1 Like

Bài 9 - Hệ thống hạt

00:00:25 - Emitter
00:05:18 - Hair

1 Like

Bài 10 - Sculpting - Điêu khắc

00:00:26 - Giới thiệu về Sculpting và các thiết bị cần thiết
00:07:11 - Các công cụ điêu khắc
00:15:43 - Multiresoluiton và Dyntopo

1 Like