Sculpt Mode Features

Sculpt Mode Features là một tính năng sculpt mới được Pablo Dobarro viết trên mã nguồn của Blender


Xem thêm tại đây: https://code.blender.org/2019/06/sculpt-mode-features-branch-status-report/
Download
Hướng dẫn sử dụng

1 Like

Pablo Dobarro đã được trả lương để dành toàn thời gian phát triển Sculpt Mode Features
Thông tin trên twitter


2 Likes