Render all action in blender

Mọi người cho em hỏi chút. Giả sử em có file 01_a.blend, trong file này có các action là 01_a_001, 01_a_002, 01_a_003, … (trong các action đó có animation) Có cách nào render bằng lệnh toàn bộ các action đó không ạ?

Sử dụng NLA Editor để ghép chúng lên timeline rồi render

1 Like