Nhơ giúp đỡ

Minh đang cân vẽ 1 tấm ván có 4 góc bị cắt như hinh (chỗ vẽ băng mực đỏ). Rất mong được chỉ dẫn. Cảm ơn

Bắt đầu bằng 1 cái Plane thế này


Nhấn Tab, vào Edit mode, chọn chế độ chọn điểm rồi chọn 4 điểm ở góc

Nhấn Ctrl Shift B rồi chỉnh các thông số như sau

Cuối cùng Exreude (E) lên là được

Học Nhập môn để biết các công cụ cơ bản nhé bạn

1 Likes

Cảm ơn bạn.
Tu nhiên hướng dẫn của bạn không áp dụng cho trương hơp na của minh
Minh muốn tu chỉnh các tham số chính xác dai rộng của phân cắt đi nhưng Bevel không cho điêu chỉnh. Xin hỏi có công cụ nao để lam được việc na or có thủ thuật nao để lam không. Minh thử dung công cụ Knife va vai cách khác nhưng không có cách nao để điêu chỉnh các tham số na.
Cảm ơn

Cuối cung mình cũng dùng Knife đê làm được