Modifier Screw e xài modifier này khi quay e cần phải có empty mới quay được có cách nào fix lỗi k ạ vs s nhìn nó trong suốt v ạ

![image|690x387](upload://9usVcjL7PwJMlykXhmkfBG8QzuC.jpeg)

Nó quay theo tâm. Đổi tâm của nó sang vị trí mong muốn là được

1 Like

Dạ e hiểu r ạ e cảm ơn a