Merge 2 object

Cho e hỏi là, e Shift+D chân trái xong P Selection, r miror qua chân trái, mà khi e Ctrl + J vào phần body thì nó bị biến mất phần da :L

Do bị ngược mặt. Vào edit mode chọn tất cả rồi Shift N

1 Like

thx a :smiley:

1 Like