Khác nhau giữa render bằng file script riêng và viết lệnh trực tiếp trong console file blender

Mọi người cho em hỏi là em muốn render bằng lệnh, nhưng cùng mã lệnh đó khi render bằng cách chạy file script thì báo lỗi, còn cũng cùng mã lệnh như thế mà viết trực tiếp trong console của file blender thì lại chạy được. Đã ai gặp trường hợp này chưa ạ và giải quyết nó thế nào ạ.

Xem bài này nhé

1 Like