Heavy cruiser

thêm detail cho anti air

16 inch gun detail


sửa lại nhiều điểm vô lý


thêm anti-air 20mm Oerlikon và rangefinder

sau khi gắn thêm spotlight với binocular

sau khi thêm 9 inch navy gunn và ống khói phụ

2 Likes

Tuyệt voiwf quá a oiw