Good bye Covid-19


Đây là sản phẩm nhằm góp phần cổ động toàn dân chống dịch Covid-19
Việt Nam Quyết Thắng Đại Dịch Covid-19

2 Likes


Đằng sau hậu trường

Không liên quan lắm nhưng Bạn học Ngọc Hồi à? :))

Dạ không ạ