Giới thiệu chuyên mục Phần mềm khác

Các phần mềm khác hỗ trợ cho Blender như GIMP, Krita, Natron,…