Giảm số ký tự tối thiểu cho bài viết

Thấy nhiều ae cmt ngắn quá. Cứ phải viết thêm cho đủ 20 ký tự nên mình giảm xuống còn 5 ký tự tối thiểu cho mỗi bài viết