Dựng một cảnh blender lớn

Cho em hỏi là khi làm một scene blender lớn, có cách nào để tách 1 file scene chính thành các file nhỏ, tức là mình vẫn nhìn được scene toàn cảnh ở file chính, nhưng khi mình sửa file con, file chính sẽ cập nhật theo file con đó mình không thể sửa ở file chính.
Giống như cấu trúc prefab của Unity3D

Trong blender gọi là link
https://docs.blender.org/manual/en/latest/data_system/linked_libraries.html