Đây là free course về tạo animation film

Mong thấy có nhóm chỉ sử dụng Blender ở Vn, làm ra 1 animation film khoảng 2,3 phút. Nên khá hơn những phim 3d animation thiếu nhi trên truyền hình.