Cuộc thi thiết kế Robot nội trợ/Osin! Hạn cuối 25/10!

Gồm 30 giải thưởng. Chi tiết xin đọc tại trang :
https://www.instructables.com/contest/designforrobotics2017/

1 Like