Công cụ Poly build

Đây là công cụ mới trên blender 2.8 dùng để tạo poly. Có thể ứng dụng trong retopology rất hiệu quả

Chuột trái: Thêm poly (nếu chưa có sẵn poly thì sẽ thêm điểm)
Ctrl + Chuột Trái: Thêm điểm vào poly
Alt + Chuột Trai: Xoá điểm

7 Likes