Chuyển động

em có nhân vật con rối đã được lắp xương đầy đủ. chuyển động của con rối dựa vào xương điều khiển vì nó chỉ có mấy cái cơ bản như giơ tay hay di chuyển cả cơ thể. bây giờ em muốn tạo một cái button để khi nhấn vào thì nó chuyển động.( ví dụ cử động tay). em không biết cách truyền cái chuyển động vào trong button như thế nào? cái chỗ mà em đang mắc là viết script chuyển động luôn vào lúc tạo button hay là tạo chuyển động riêng rồi đẩy nó vào.