Cách fit quần áo không fit với basemesh

Mình muốn hỏi cách để bận vừa cái váy cho cái basemesh như trong hình dưới. Cái váy được tạo riêng và không fit với mesh

Kéo lưới thủ công thôi, bật cái này lên để làm cho nhanh


Hóng giải pháp tốt hơn…