Cách đơn giản để tải cài đặt và cập nhật Blender dành cho Linux

Bước 1

Tạo folder Blender28 trong /opt
Mở của sổ dòng lệnh đánh vào:
sudo mkdir /opt/blender28

Bước 2

Lấy link và download Blender
Để lấy link các bạn vào https://builder.blender.org/download/ chọn phiên bản Blender phù hợp rồi click chuột phải chọn coppy link address. Các bạn có thể download luôn ở bước này, tuy nhiên vào một số thời điểm download khá chậm. Do vậy ta sẽ lấy link rồi download trong cửa sổ dòng lệnh sẽ nhanh hơn. Sau khi lấy được link, ví dụ tôi lấy được: https://builder.blender.org/download/blender-2.80-e6eb7b9ccee1-linux-glibc224-x86_64.tar.bz2
Các bạn nhập vào:
wget -O ~/Downloads/Blender28.tar.bz2 "https://builder.blender.org/download/blender-2.80-e6eb7b9ccee1-linux-glibc224-x86_64.tar.bz2"

Lệnh trên sẽ tải về thư mục Downloads và đổi tên thành Blender28.tar.bz2

Bước 3

Cài đặt
Qúa trình download hoàn tất, các bạn nhập vào lênh sau để giải nén
sudo tar xjvf ~/Downloads/Blender28.tar.bz2

Lệnh trên sẽ giải nén vào thư mục Home

Copy vào thư mục blender28 đã tạo ở bước 1
sudo cp -r blender-2.80-e6eb7b9ccee1-linux-glibc224-x86_64/* /opt/blender28

blender-2.80-e6eb7b9ccee1-linux-glibc224-x86_64 là tên thư mục được giải nén ra, các bạn vào Home để xem tên của các bạn là gì

Như vậy việc cài đặt đã xong, thực tế là copy nó vào thư mục thôi.

Bước 4

Tạo liên kết

Nhập vào
sudo gedit /usr/share/applications/blender28.desktop
Để tạo liên kết tên là blender28.desktop
Nhập vào nội dung như sau

[Desktop Entry]
Name=Blender-2.8
GenericName=3D modeller
Comment=Create and edit 3D models and animations
Exec=/opt/blender28/blender %F
Icon=blender
Terminal=false
Type=Application
Categories=Graphics;3DGraphics;
StartupNotify=false
MimeType=application/x-blender;

Với Name=Blender-2.8 là tên sẽ hiển thị trong mục ứng dụng của bạn (các bạn có thể đặt tên gì tùy ý)

Vậy là xong, bây giờ các bạn có thể chạy Blender 2.8 trong mục ứng dụng

Cập nhật

Để cập nhật lên phiên bản mới mỗi ngày, các bạn chỉ cần làm bước 2 và bước 3

Update 28/9/2020
Tôi đã viết lại thành file sh, các bạn tải về, lưu lại dưới dạng sh trong thư mục home rồi chạy
Ví dụ:

    #! /bin/bash
  link="$1"
  PRODUCET="Blender_2_91"
  DESKTOPFILE="$PRODUCET.desktop"
  APP_DIR="/opt/$PRODUCET"
  EXEC="$APP_DIR/blender"
  ICON="$APP_DIR/blender.svg"
  MENUPATH="/usr/share/applications/$DESKTOPFILE"
  filename=${link:37:35}

  if [ -d /opt/$PRODUCET ]; then
  	echo "Update $PRODUCET"
  echo "download"
  wget -O ~/Downloads/$filename.tar.xz $link
  sudo tar -xf ~/Downloads/$filename.tar.xz
  sudo rm -Rfv /opt/$PRODUCET
  sudo mkdir /opt/$PRODUCET
  sudo mv $filename/* /opt/$PRODUCET
  sudo rm ~/Downloads/$filename.tar.xz
  sudo rm -Rfv $filename
  else
  	echo "Install $PRODUCET"
  wget -O ~/Downloads/$filename.tar.xz $link
  sudo tar -xf ~/Downloads/$filename.tar.xz
  sudo mkdir /opt/$PRODUCET
  sudo mv $filename/* /opt/$PRODUCET
  sudo rm ~/Downloads/$filename.tar.xz
  sudo rm -Rfv $filename

  function WriteINIfile()
  {
  echo "[Desktop Entry]" > "$DESKTOPFILE"
  echo "Name=$PRODUCET" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "GenericName=3D modeller" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Comment=Create and edit 3D models and animations" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Exec=$EXEC %F" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Icon=$ICON" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Terminal=false" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Type=Application" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "Categories=Graphics;3DGraphics;" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "StartupNotify=false" >> "$DESKTOPFILE"
  echo "MimeType=application/x-blender;" >> "$DESKTOPFILE"
  }
  WriteINIfile $PRODUCET
  #copy file to /usr/share/applications/
  sudo mv $DESKTOPFILE $MENUPATH
  sudo chmod +x $MENUPATH
  fi
1 Like

Tôi đã tạo 1 cái shell script đơn giản để tự động cập nhật trên linux
echo “Update Blender Dev”
sudo rm -Rfv /opt/blender-dev_backup
sudo mv /opt/blender-dev /opt/blender-dev_backup
echo “download”
link=“https://builder.blender.org/download/blender-2.81-ed779333bb82-linux-glibc217-x86_64.tar.bz2
name=${link:37:47}
wget -O ~/Downloads/Blender-dev.tar.bz2 $link
sudo tar -xjvf ~/Downloads/Blender-dev.tar.bz2
sudo mv $name /opt/blender-dev
sudo rm ~/Downloads/Blender-dev.tar.bz2
echo “bye bye”

Tuy nhiên vẫn phải vào trang chủ để copy link, bạn nào có cách tự động lấy link trên trang download không?

Cập nhật shell script: Tự động cài đặt nếu chưa có hoặc cập nhật mới nếu đã cài trước đó

  #! /bin/bash
link="$1"
PRODUCET="Blender_2_91"
DESKTOPFILE="$PRODUCET.desktop"
APP_DIR="/opt/$PRODUCET"
EXEC="$APP_DIR/blender"
ICON="$APP_DIR/blender.svg"
MENUPATH="/usr/share/applications/$DESKTOPFILE"
filename=${link:37:35}

if [ -d /opt/$PRODUCET ]; then
	echo "Update $PRODUCET"
echo "download"
wget -O ~/Downloads/$filename.tar.xz $link
sudo tar -xf ~/Downloads/$filename.tar.xz
sudo rm -Rfv /opt/$PRODUCET
sudo mkdir /opt/$PRODUCET
sudo mv $filename/* /opt/$PRODUCET
sudo rm ~/Downloads/$filename.tar.xz
sudo rm -Rfv $filename
else
	echo "Install $PRODUCET"
wget -O ~/Downloads/$filename.tar.xz $link
sudo tar -xf ~/Downloads/$filename.tar.xz
sudo mkdir /opt/$PRODUCET
sudo mv $filename/* /opt/$PRODUCET
sudo rm ~/Downloads/$filename.tar.xz
sudo rm -Rfv $filename

function WriteINIfile()
{
echo "[Desktop Entry]" > "$DESKTOPFILE"
echo "Name=$PRODUCET" >> "$DESKTOPFILE"
echo "GenericName=3D modeller" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Comment=Create and edit 3D models and animations" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Exec=$EXEC %F" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Icon=$ICON" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Terminal=false" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Type=Application" >> "$DESKTOPFILE"
echo "Categories=Graphics;3DGraphics;" >> "$DESKTOPFILE"
echo "StartupNotify=false" >> "$DESKTOPFILE"
echo "MimeType=application/x-blender;" >> "$DESKTOPFILE"
}
WriteINIfile $PRODUCET
#copy file to /usr/share/applications/
sudo mv $DESKTOPFILE $MENUPATH
sudo chmod +x $MENUPATH
fi

cách này hơi phức tạp a ơi em nghĩ a nên hướng dẫn cách cài cái ứng dụng snap là oke á a

Đây là để test các bản Daily Builds, Snap không có bản này

1 Like