Blender Conference 2017 - Blender cho kiến trúc - Blender for Architecture

Đây là bài nói chuyện của Matthieu Dupont de Dinechin trong Blender Conference 2017

Blender Conference là hội nghị về Blender được tổ chức hàng năm của Blender Foundation

1 Like