"Blender and Next Gen: a Netflix Original" by Jeff Bell

Bài phát biểu của Jeff Bell, người sáng lập TangentAnimation, về “behind the scenes” và các kĩ thuật liên quan trong phim NextGen*, tại Blender Conference 2018.

(*) NextGen là phim điện ảnh đầu tiên sử dụng gần như hoàn toàn bằng Blender trong quy trình sản xuất (99% như lời tác giả), từ rigging, animation, layout, lighting đến render…

2 Likes