Biên dịch Blender 2.8 từ mã nguồn trên Linux

1. Cài đặt công cụ phát triển (Development Tools)

Debian/Ubuntu

sudo apt-get install git build-essential

Fedora

sudo dnf install git

sudo dnf -y groupinstall "Development Toos"

CentOS

sudo yum install git

sudo yum -y groupinstall "Development Toos"

2. Lấy blender 2.8 về

mkdir ~/blender-git

cd ~/blender-git

git clone https://git.blender.org/blender.git -b blender2.8

cd blender

git submodule update --init --recursive

git submodule foreach git checkout master

git submodule foreach git pull --rebase origin master

3. Biên dịch

./build_files/build_environment/install_deps.sh

make

cd ..

./build_linux/bin/blender

4. Biên dịch lại phiên bản mới

cd ~/blender-git/blender

make update && make

2 Likes