Animation Blender

Em có 2 nhân vật và muốn di chuyển 1 nhân vật này sau 1 nahan vật kia thì làm như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ.

Học làm 1 nhân vật di chuyển trước đi đã